ស្ថិតិសម្រាប់វិស័យជលផលកម្ពុជា

នាយកដ្ឋានផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (DPFIC) នៅក្នុង FiA ដែលជាផ្នែកមួយនៃការងារត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលផ្តុំ និងបោះពុម្ពផ្សាយស្ថិតិជលផលជាតិ ឧ. ពិនិត្យកំហុស និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យដែលបានរាយការណ៍ពីប្រភពជំនួស ឧ. ការស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងកសិកម្មប្រចាំឆ្នាំ និងទិន្នន័យវាយតម្លៃការចាប់ត្រីដែលមាន។ នាយកដ្ឋានគឺជាអង្គភាពផ្លូវការដែលបញ្ជូនស្ថិតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ FiA ទៅ MAFF និងផលិតរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ។

ឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ចងក្រងស្ថិតិជាតិ គឺកម្រងសំណួរប្រចាំខែ ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ខណ្ឌនីមួយៗ ដើម្បីស្នើសុំរបាយការណ៍ស្តីពីទិន្នន័យជលផល។ មូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ទម្លាប់បច្ចុប្បន្ន គឺទទួលបានពីរបាយការណ៍តាមថ្នាក់ឃុំ ហើយត្រូវបានប្រមូលនៅថ្នាក់ស្រុក មុនពេលបញ្ជូនបន្តទៅថ្នាក់ឃុំជលផល ដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែទៅ PDAF និង FiA ។ របាយការណ៍ស្ថិតិគឺផ្អែកលើអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ (អ្នកនេសាទ អាជីវករ) ការសង្កេតវាល កំណត់ត្រាដែលមានជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ និងការប៉ាន់ប្រមាណក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ផលិតកម្ម និងនិន្នាការ អាស្រ័យលើភាពខ្លាំងនៃការលិចលង់ប្រចាំឆ្នាំ ការប្រែប្រួលរដូវ។ល។

ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពី FAO CAPFISH ឧបករណ៍រាយការណ៍ឌីជីថលកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរាយការណ៍ និងការទទួលបានទិន្នន័យស្ថិតិជលផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកដែននេសាទ។ នេះផ្តោតជាសំខាន់លើការរាយការណ៍សម្រាប់ការចាប់យក និងផលិតវារីវប្បកម្ម និងបរិមាណត្រី និងសត្វក្នុងទឹកផ្សេងទៀតដែលបានដំណើរការ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានវាយតម្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយនឹងពង្រីកជាបណ្តើរៗដើម្បីរួមបញ្ចូលស្ថិតិជលផលដែលត្រូវការផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលប្រមូល និងរាយការណ៍។

តារាងស្ដិតិជលផលប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីស្ថិតិជលផលនៅកម្ពុជាផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពលម្អិតនៃសូចនាករ និងនិន្នាការសំខាន់ៗ ជំនួយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង និងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ស្ដិតិ សង្ខេបប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២២

ឯកសារនេះបម្រើជាព្រឹត្តិបត្រផ្លូវការសម្រាប់ស្ថិតិនេសាទកម្ពុជា ដែលផ្តល់តារាងសង្ខេបប្រចាំត្រីមាសលម្អិត រួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ប្រចាំខែដាច់ដោយឡែកពីគ្នា


  • Year: 2022
  • Series: 2022-Q1
  • Publisher: DPFIC
  • Type: Summary Statistics
  • Keyword: Statistics, Fishery, Cambodia

ស្ដិតិ សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

ឯកសារនេះបម្រើជាព្រឹត្តិបត្រផ្លូវការសម្រាប់ស្ថិតិនេសាទកម្ពុជា ដែលផ្តល់តារាងសង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ